BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2013/TT-BYT

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2013

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Khoản 3 Điều 7 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế,

Điều 1. Danh mục vật tư y tế

1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế, bao gồm các loại vật tư y tế tiêu hao thông thường, vật tư y tế thay thế nhân tạo, các thiết bị, dụng cụ chuyên môn (sau đây gọi tắt là vật tư y tế) được sử dụng trong chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng, nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

2. Danh mục vật tư y tế ban hành kèm theo Thông tư này là cơ sở để Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí về vật tư y tế được sử dụng cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Điều 2. Xây dựng Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với từng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Căn cứ để xây dựng Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với từng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

a) Danh mục vật tư y tế quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này;

b) Tuyến điều trị và phạm vi chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định về phân tuyến chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế.

2. Việc lựa chọn vật tư y tế để xây dựng Danh mục vật tư y tế sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm yêu cầu chuyên môn kỹ thuật và chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; có chi phí, giá thành hợp lý.

3. Căn cứ các loại vật tư y tế cụ thể đã được mua sắm, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổng hợp danh mục vật tư y tế sử dụng tại cơ sở của mình (theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) gửi Bảo hiểm xã hội để thống nhất làm cơ sở thanh toán.

4. Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh mục vật tư y tế do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi đến, Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm kiểm tra và trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

5. Trường hợp cần thay đổi hay bổ sung loại vật tư y tế vào Danh mục vật tư y tế đã thống nhất với Bảo hiểm xã hội, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thực hiện thống nhất Danh mục vật tư y tế bổ sung theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng và cách thức thanh toán

1. Nguyên tắc chung:

a) Chi phí vật tư y tế được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo số lượng thực tế được sử dụng cho người bệnh, số lượng vật tư y tế sử dụng cho người bệnh được tính theo đơn vị tính của từng loại vật tư y tế quy định trong Danh mục vật tư y tế ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Mức giá để Bảo hiểm xã hội áp dụng thanh toán chi phí vật tư y tế sử dụng cho người bệnh bảo hiểm y tế:

- Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước: được tính theo giá mua vào của đơn vị theo quy định của pháp luật về mua sắm vật tư y tế;

- Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân: được tính theo giá mua vào của đơn vị nhưng không được cao hơn giá mua vào thấp nhất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) theo quy định của pháp luật về mua sắm vật tư y tế. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước trên địa bàn tỉnh không sử dụng loại vật tư y tế đó thì Bảo hiểm xã hội áp dụng mức giá thấp nhất mà Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước để thanh toán đối với loại vật tư y tế đó;

c) Các loại vật tư y tế đã được kết cấu và tính vào giá của dịch vụ kỹ thuật, giá ngày giường điều trị hoặc giá thu trọn gói theo ca bệnh theo quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thì Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán riêng;

d) Đối với những loại vật tư y tế chưa được kết cấu và tính vào giá của các dịch vụ kỹ thuật, giá ngày giường điều trị hoặc giá thu trọn gói theo ca bệnh thì Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán riêng theo nguyên tắc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này; số tiền thanh toán chi phí vật tư y tế của từng người bệnh không vượt quá mức hưởng theo quy định của Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn về quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế đối với từng nhóm đối tượng;

đ) Các loại vật tư y tế được xếp theo chuyên khoa nếu được sử dụng trong các chuyên khoa khác thì vẫn được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán;

e) Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán đối với các loại vật tư y tế có trong Danh mục vật tư y tế trong các trường hợp: đã được nguồn tài chính khác chi trả; được sử dụng trong các dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật bảo hiểm y tế.

2. Áp dụng và thanh toán trong một số trường hợp cụ thể:

a) Đối với các loại vật tư y tế khó định lượng khi sử dụng, chưa quy định định mức sử dụng tối thiểu: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và thống nhất với Bảo hiểm xã hội về định mức sử dụng tối thiểu cho các dịch vụ kỹ thuật có sử dụng loại vật tư y tế này theo nguyên tắc bảo đảm đủ số lượng để thực hiện dịch vụ kỹ thuật, phù hợp với chế độ lưu giữ, bảo quản và thuận lợi trong thanh toán;

b) Đối với các vật tư y tế có đơn vị tính là “bộ” mà có nhiều hạng mục hay bộ phận đi kèm thì các vật tư y tế đi kèm đều được thanh toán bảo hiểm y tế. Nếu giá của các loại vật tư y tế đi kèm được tính riêng lẻ thì thanh toán theo giá từng loại; nêu giá đã được tính trọn gói theo đơn vị là “bộ” thì không tách riêng từng loại để thanh toán thêm.

Trường hợp chỉ sử dụng một phần hay một bộ phận của “bộ” thì thanh toán theo giá thành của bộ phận được sử dụng cho người bệnh nếu có giá riêng của từng bộ phận; nếu không có giá riêng cho từng bộ phận được sử dụng thì căn cứ vào giá mua sắm và tính chất đặc thù của từng bộ phận, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Bảo hiểm xã hội trao đổi, thống nhất mức thanh toán cho bộ phận đó;

c) Thanh toán đối với các loại vật tư y tế sử dụng trong các dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn theo Danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn do Bộ Y tế quy định:

- Trường hợp chi phí của các loại vật tư y tế này đã bao gồm trong giá dịch vụ kỹ thuật thì không tính riêng để thanh toán theo nguyên tắc quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này;

- Trường hợp chưa bao gồm trong giá dịch vụ kỹ thuật thì Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán riêng theo nguyên tắc quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này nhưng không vượt quá mức hưởng quy định đối với trường hợp có sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn;

d) Đối với các loại vật tư y tế sử dụng nhiều lần:

- Đối với các vật tư y tế có thể tái sử dụng mà có hướng dẫn về quy trình tái sử dụng, số lần tái sử dụng của Bộ Y tế thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

- Đối với các vật tư y tế có thể tái sử dụng mà chưa có hướng dẫn về quy trình tái sử dụng, số lần tái sử dụng của Bộ Y tế hoặc của nhà sản xuất thì Giám đốc bệnh viện căn cứ vào yêu cầu chuyên môn, thực tế sử dụng, theo đề xuất của Hội đồng thuốc và điều trị và thống nhất với Bảo hiểm xã hội để quyết định về số lần tái sử dụng. Giá thanh toán mỗi lần sử dụng là như nhau và được xác định bằng tổng giá trị vật tư y tế cộng với chi phí hấp, sấy, khử khuẩn của các lần tái sử dụng chia cho tổng số lần sử dụng;

đ) Đối với những vật tư y tế có nhiều chủng loại, nhiều mức giá khác nhau, dải giá rộng như khớp, ổ khớp nhân tạo, đĩa đệm, đốt sống nhân tạo, xương nhân tạo, máy tạo nhịp, máy tạo nhịp có và không có phá rung cấy vào cơ thể, thủy tinh thể nhân tạo:

Giám đốc bệnh viện căn cứ vào yêu cầu chuyên môn, thực tế sử dụng, theo đề xuất của Hội đồng thuốc và điều trị và thống nhất với Bảo hiểm xã hội để lựa chọn, quyết định các loại vật tư y tế phù hợp, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và khả năng chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế;

e) Đối với thủy tinh thể nhân tạo Toric: Chỉ sử dụng trong phẫu thuật thay thủy tinh thể có kèm theo loạn thị giác mạc.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm:

a) Xây dựng và thống nhất với Bảo hiểm xã hội Danh mục vật tư y tế để sử dụng tại cơ sở. Trường hợp không thống nhất được thì báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để giải quyết;

b) Cung ứng đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh bảo hiểm y tế theo Danh mục vật tư y tế đã xây dựng, không để người bệnh phải tự mua;

c) Khi xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải liệt kê đầy đủ các loại vật tư y tế cần thiết để thực hiện dịch vụ kỹ thuật và ghi rõ loại vật tư y tế nào chưa bao gồm trong giá dịch vụ kỹ thuật để thanh toán riêng theo quy định tại Thông tư này;

d) Quản lý việc chỉ định sử dụng vật tư y tế hợp lý, tiết kiệm; thanh toán kịp thời, đúng chủng loại, đúng số lượng và đúng giá;

đ) Tổng hợp, thống kê đầy đủ, chính xác các loại vật tư y tế đã sử dụng cho người bệnh để thanh toán với Bảo hiểm xã hội theo các mẫu biểu do Bộ Y tế ban hành.

2. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến hoạt động xây dựng Danh mục vật tư y tế, mua sắm, cung ứng vật tư y tế, thanh toán chi phí sử dụng vật tư y tế của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý;

b) Ban hành Danh mục vật tư y tế sử dụng tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn được giao quản lý.

3. Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm:

a) Kiểm tra và có văn bản trả lời đầy đủ, kịp thời về Danh mục vật tư y tế được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

b) Thực hiện thanh toán theo đúng quy định của Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

c) Phối hợp giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

4. Việc mua sắm vật tư y tế thực hiện theo quy định của Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

Điều 5. Quy định chuyển tiếp và điều khoản tham chiếu

1. Trường hợp người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế vào viện trước ngày Thông tư này có hiệu lực nhưng còn đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thực hiện theo Danh mục vật tư y tế và các quy định tại Thông tư này.

2. Đối với các loại vật tư y tế có trong các Danh mục vật tư y tế ban hành kèm theo Quyết định số 6282/2003/QĐ-BYT ngày 08/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục vật tư y tế tiêu hao được Bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm y tế) thanh toán và Quyết định số 21/2008/QĐ-BYT ngày 09/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh đã được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mua sắm, Quỹ bảo hiểm y tế tiếp tục thanh toán cho đến khi sử dụng hết số lượng vật tư y tế đã được mua sắm theo kết quả đấu thầu, cung ứng và hợp đồng đã ký với nhà thầu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

3. Trường hợp các văn bản pháp luật được dẫn chiếu trong Thông tư này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo các văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2013.

2. Bãi bỏ Quyết định số 6282/2003/QĐ-BYT ngày 08/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục vật tư y tế tiêu hao được Bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm y tế) thanh toán và Quyết định số 21/2008/QĐ-BYT ngày 09/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám bệnh, chữa bệnh kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX; Công báo; Cổng thông tin điện tử);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật);
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Cục Quân Y-Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế-Bộ Công an;
- Cục Y tế-Bộ Giao thông vận tải;
- Y tế các bộ, ngành;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VP Bộ, Thanh tra Bộ-Bộ Y tế;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, BH, PC (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

DANH MỤC

VẬT TƯ Y TẾ THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2013/TT-BYT ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Bộ Y tế)

TT

Mã số theo nhóm

Nhóm, loại vật tư y tế

Đơn vị tính

Ghi chú

1

2

3

4

5

 

N01.00.000

Nhóm 1. Bông, dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương

 

Không thanh toán riêng

 

N01.01.000

1.1 Bông

 

 

1

N01.01.010

Bông (gòn), bông tẩm dung dịch các loại

Gram/kg/gói/cuộn

 

2

N01.01.020

Bông, tăm bông vô trùng các loại, các cỡ

Que/cái

 

 

N01.02.000

1.2 Dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương

 

 

3

N01.02.010

Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm

ml/lít

 

4

N01.02.020

Dung dịch rửa vết thương các loại

ml/lít/chai

 

5

N01.02.030

Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ

ml/lít

 

6

N01.02.040

Dung dịch sát khuẩn, khử trùng trong phòng xét nghiệm, buồng mổ, buồng bệnh

ml/lít

 

7

N01.02.050

Dung dịch tẩy rửa dụng cụ

ml/lít

 

 

N02.00.000

Nhóm 2. Băng, gạc, vật liệu cầm máu, điều trị các vết thương

 

 

 

N02.01.000

2.1 Băng

 

Không thanh toán riêng

8

N02.01.010

Băng bột bó, vải/ tất lót bó bột các loại, các cỡ

Cuộn

 

9

N02.01.020

Băng chun/ băng đàn hồi các loại, các cỡ

Cuộn/miếng

 

10

N02.01.030

Băng cố định khớp trong điều trị chấn thương chỉnh hình các loại, các cỡ

Cuộn

 

11

N02.01.040

Băng cuộn/ băng cá nhân các loại, các cỡ

Cuộn/miếng

 

12

N02.01.050

Băng dùng trong phẫu thuật, băng bó vết thương, vết bỏng, vét loét các loại, các cỡ

Cuộn/miếng

 

13

N02.01.060

Băng rốn

Cuộn/miếng

 

14

N02.01.070

Băng vô trùng các loại, các cỡ

Cuộn/miếng

 

 

N02.02.000

2.2 Băng dính

 

Không thanh toán riêng

15

N02.02.010

Băng dán mi các loại, các cỡ

Miếng

 

16

N02.02.020

Băng dính các loại, các cỡ

Cuộn/miếng

 

 

N02.03.000

2.3 Gạc, băng gạc điều trị các vết tổn thương

 

 

17

N02.03.010

Gạc alginate các loại

Miếng

 

18

N02.03.020

Gạc các loại, các cỡ

Cuộn/gói/miếng

 

19

N02.03.030

Gạc gắn với băng dính vô khuẩn dùng để băng các vết thương, vết mổ, vết khâu

Miếng

 

20

N02.03.040

Gạc hydrocolloid các loại

Miếng

 

21

N02.03.050

Gạc hydrogel các loại

Miếng

 

22

N02.03.060

Gạc rốn

Miếng

 

23

N02.03.070

Gạc than hoạt tính các loại (thấm hút, không thấm hút)

Miếng

 

24

N02.03.080

Gạc xốp, miếng xốp (foam) các loại

Miếng

 

25

N02.03.090

Gạc, gạc lưới có tẩm kháng sinh hay các chất sát khuẩn

Miếng

 

26

N02.03.100

Miếng dán sát khuẩn các loại, các cỡ

Miếng

 

 

N02.04.000

2.4 Vật liệu cầm máu, điều trị các vết tổn thương

 

 

27

N02.04.010

Dung dịch xịt dùng ngoài điều trị phòng ngừa loét do tỳ đè

Chai/lọ

 

28

N02.04.020

Gạc cầm máu các loại

Miếng

 

29

N02.04.030

Keo (sinh học) dán da, dán mô dùng trong phẫu thuật

Lọ/miếng/kit

 

30

N02.04.040

Miếng cầm máu mũi các loại, các cỡ

Miếng/thỏi

 

31

N02.04.050

Vật liệu cầm máu các loại (sáp, bone, surgicel, merocel, spongostan, gelitacel, floseal hemostatic, liotit)

Miếng/thỏi/kit

 

32

N02.04.060

Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (gồm: miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định)

Bộ

 

 

N03.00.000

Nhóm 3. Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay và các vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh

 

 

 

N03.01.000

3.1 Bơm tiêm

 

 

33

N03.01.010

Bơm sử dụng để bơm thức ăn cho người bệnh các loại, các cỡ

Cái

 

34

N03.01.020

Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ

Cái

 

35

N03.01.030

Bơm tiêm áp lực các loại, các cỡ

Cái

 

36

N03.01.040

Bơm tiêm dùng cho máy tiêm điện tự động

Cái

 

37

N03.01.050

Bơm tiêm dùng nhiều lần các loại, các cỡ

Cái

 

38

N03.01.060

Bơm tiêm insulin các loại, các cỡ

Cái

 

39

N03.01.070

Bơm tiêm liền kim dùng một lần các loại, các cỡ

Cái

 

40

N03.01.080

Bơm tiêm máy bơm

Cái

 

 

N03.02.000

3.2 Kim tiêm

 

 

41

N03.02.010

Bút chích máu các loại

Cái

 

42

N03.02.020

Kim cánh bướm các loại, các cỡ

Cái

 

43

N03.02.030

Kim chích máu các loại

Cái

 

44

N03.02.040

Kim dùng cho buồng tiêm truyền cấy dưới da

Cái

 

45

N03.02.050

Kim lẩy da

Cái

 

46

N03.02.060

Kim lấy máu, lấy thuốc các loại, các cỡ

Cái

 

47

N03.02.070

Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ

Cái

 

48

N03.02.080

Kim tiêm dùng một lần các loại, các cỡ

Cái

 

49

N03.02.090

Nút chặn đuôi kim luồn (có hoặc không có heparin)

Cái/ chiếc

 

 

N03.03.000

3.3 Kim chọc dò, sinh thiết và các loại kim khác

 

 

50

N03.03.010

Kim chọc dò các loại, các cỡ

Cái

 

51

N03.03.020

Kim chọc hút tế bào qua nội soi

Cái

 

52

N03.03.030

Kim chọc hút tủy xương

Cái

 

53

N03.03.040

Kim dẫn lưu các loại, các cỡ

Cái

 

54

N03.03.050

Kim đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CPV)

Cái

 

55

N03.03.060

Kim dùng trong thiết bị dẫn sóng

Cái

 

56

N03.03.070

Kim gây tê, gây mê các loại, các cỡ

Cái

 

57

N03.03.080

Kim lọc thận nhân tạo

Cái

 

58

N03.03.090

Kim sinh thiết dùng một lần

Cái

 

59

N03.03.100

Kim sinh thiết dùng nhiều lần

Cái

 

60

N03.03.110

Kim sinh thiết tủy xương dùng nhiều lần

Cái

 

 

N03.04.000

3.4 Kim châm cứu

 

Không thanh toán riêng

61

N03.04.010

Kim châm cứu các loại, các cỡ

Bộ/cái

 

 

N03.05.000

3.5 Dây truyền, dây dẫn

 

 

62

N03.05.010

Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, ống nối đi kèm)

Bộ

 

63

N03.05.020

Dây dẫn, dây truyền khí các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, ống nối đi kèm)

Bộ

 

64

N03.05.030

Dây dẫn, dây truyền máu, truyền chế phẩm máu các loại, các cỡ

Bộ

 

65

N03.05.040

Dây nối đi kèm dây truyền các loại, các cỡ

Cái

 

66

N03.05.050

Dây truyền dịch dùng cho máy truyền tự động

Bộ

 

67

N03.05.060

Khóa đi kèm dây dẫn, dây truyền hoặc không đi kèm được dùng trong truyền dịch, truyền máu, truyền khí các loại, các cỡ

Cái

 

 

N03.06.000

3.6 Găng tay

 

Không thanh toán riêng

68

N03.06.010

Găng cao su các loại, các cỡ

Đôi

 

69

N03.06.020

Găng tay chăm sóc, điều trị người bệnh các loại, các cỡ

Đôi

 

70

N03.06.030

Găng tay sử dụng trong thăm khám các loại, các cỡ

Đôi

 

71

N03.06.040

Găng tay vô trùng dùng trong thăm dò chức năng, xét nghiệm các loại, các cỡ

Đôi

 

72

N03.06.050

Găng tay vô trùng dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ

Đôi

 

 

N03.07.000

3.7 Túi, lọ và các loại vật tư bao gói khác

 

Không thanh toán riêng

73

N03.07.010

Ống/ dây cho ăn các loại, các cỡ

Cái/bộ

 

74

N03.07.020

Túi đo khối lượng máu sau sinh đẻ

Cái

 

75

N03.07.030

Túi, bao gói tiệt trùng các loại

Cái

 

76

N03.07.040

Túi, lọ đựng thức ăn, đựng dung dịch nuôi dưỡng các loại, các cỡ

Cái

 

77

N03.07.050

Túi, lọ đựng thức ăn, dung dịch nuôi dưỡng tĩnh mạch theo máy các loại, các cỡ

Cái

 

78

N03.07.060

Túi, lọ, cát-sét (cassette) đựng/ đo lượng chất thải tiết, dịch xả các loại, các cỡ

Cái

 

79

N03.07.070

Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại, các cỡ

Cái

 

 

N04.00.000

Nhóm 4. Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter

 

 

 

N04.01.000

4.1 Ống thông

 

 

80

N04.01.010

Ca-nuyn (cannula) các loại, các cỡ

Cái

 

81

N04.01.020

Ống ca-nuyn (cannula) mở khí quản các loại, các cỡ

Cái

 

82

N04.01.030

Ống nội khí quản sử dụng một lần các loại, các cỡ

Bộ

 

83

N04.01.040

Ống nội khí quản sử dụng nhiều lần các loại, các cỡ

Bộ

 

84

N04.01.050

Ống nong thanh quản, khí quản các loại, các cỡ

Cái

 

85

N04.01.060

Ống thở 2 nòng khí quản các loại, các cỡ

Cái

 

86

N04.01.070

Ống thông khí hòm nhĩ

Cái

 

87

N04.01.080

Ống (sonde) thở ô-xy CPAP 2 gọng

Cái

 

88

N04.01.090

Thông (sonde) các loại, các cỡ

Cái

 

 

N04.02.000

4.2 Ống dẫn lưu, ống hút

 

 

89

N04.02.010

Bộ rửa dạ dày (loại sử dụng một lần)

Bộ

 

90

N04.02.020

Ống (sonde) rửa dạ dày

Cái

 

91

N04.02.030

Ống dẫn lưu (drain) các loại, các cỡ

Cái

 

92

N04.02.040

Ống dẫn lưu Kehr các cỡ

Cái

 

93

N04.02.050

Ống hút thai

Cái

 

94

N04.02.060

Ống, dây hút đờm, dịch, khí các loại, các cỡ

Cái/bộ

 

95

N04.02.070

Ống/dây rửa hút dùng cho thiết bị thủ thuật, phẫu thuật

Bộ

 

 

N04.03.000

4.3 Ống nối, dây nối, chạc nối

 

 

96

N04.03.010

Bộ dây dẫn dịch vào khớp

Bộ

 

97

N04.03.020

Bộ dây lọc máu, dây thẩm phân phúc mạc

Bộ

 

98

N04.03.030

Bộ dây thở ô-xy dùng một lần

Bộ

 

99

N04.03.040

Bộ phận chuyển tiếp (transfer set) các loại, các cỡ

Cái

 

100

N04.03.050

Chạc 2 dây có đầu nối an toàn sinh học

Bộ

 

101

N04.03.060

Đầu nối, ống nối titanium các loại, các cỡ

Cái

 

102

N04.03.070

Dây chạy máy tim phổi nhân tạo

Bộ

 

103

N04.03.080

Ống Gone (thủy tinh) đặt lệ quản

Bộ

 

104

N04.03.090

Ống nối, dây nối, chạc nối (adapter) dùng trong các thiết bị các loại, các cỡ

Cái

 

105

N04.03.100

Ống nối, dây nối, chạc nối (adapter) dùng trong thủ thuật, phẫu thuật, chăm sóc người bệnh các loại, các cỡ

Cái