ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 930/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 06 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN VÀ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ” TỈNH BÌNH PHƯỚC, GIAI ĐOẠN 2013 - 2016”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 04/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012”;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI);

Căn cứ Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 08/8/2012 triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016”,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 99/TTr-SNN ngày 09/5/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 635/TTr-SNV ngày 21/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2013 - 2016 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Lợi - Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh - Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Văn Tới - GĐ Sở Nông nghiệp & PTNT - Phó TB;

3. Ông Lê Tiến Hiếu - Phó GĐ Sở Tư pháp - Ủy viên;

4. Ông Nguyễn Minh Quang - Phó GĐ Sở TT&TT - Ủy viên;

5. Ông Lê Văn Quang - Phó GĐ Sở Văn hóa, TT&DL - Ủy viên;

6. Ông Trần Văn Mi - Phó GĐ Sở Tài chính - Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Lương Nhân - Phó Trưởng Ban Dân tộc - Ủy viên;

* Mời các ông, bà có tên sau tham gia làm ủy viên Ban Chỉ đạo:

8. Bà Nguyễn Thị Hương Giang - PChủ tịch Hội LHPNVN tỉnh;

9. Ông Lê Khắc Nguyên - Phó Chủ tịch Hội Nông dân VN tỉnh.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 08/8/2012 của UBND tỉnh về việc “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người nông dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2013 - 2016” và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật;

2. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu cho UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả thực hiện Đề án và tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Điều 3.

1. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo;

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực, được sử dụng bộ máy của Sở trong quá trình tham mưu giúp việc cho Ban Chỉ đạo; có trách nhiệm dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3. Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo;

4. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 930/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2013-2016
Số hiệu: 930/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký:
Ngày ban hành: 06/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.