BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1207/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 04 thủ tục hành chính mới ban hành về tổ chức Giải thưởng chất lượng công trình xây dựng quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy định Tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

(Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính mới ban hành được thể hiện tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chịu trách nhiệm về nội dung các thủ tục hành chính công bố và các tài liệu có liên quan kèm theo Quyết định này. Vụ trưởng Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm tổ chức cập nhật các nội dung liên quan về thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Website Bộ Xây dựng;
- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;
- Lưu: VT, PC, GĐ

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1207/QĐ-BXD ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I

Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1

Xét tặng Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Thủ tướng Chính phủ

Xây dựng

Hội đồng Quốc gia phối hợp với Cơ quan Thường trực GTQG trực thuộc Bộ

2

Xét tặng Giải thưởng Công trình chất lượng cao thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Hội đồng xét thưởng phối hợp với Cơ quan Thường trực GT Công trình chất lượng cao trực thuộc Bộ

3

Xem xét việc thu hồi giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Thủ tướng Chính phủ

Xây dựng

Hội đồng Quốc gia phối hợp với Cơ quan Thường trực GTQG trực thuộc Bộ

4

Xem xét việc thu hồi giải thưởng công trình chất lượng cao thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Hội đồng xét thưởng phối hợp với Cơ quan Thường trực GT Công trình chất lượng cao trực thuộc Bộ

 

Phần II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG

1. Xét tặng Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Thủ tướng Chính phủ

1.1. Trình tự thực hiện

Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính, tổng thầu thi công xây dựng (có sự thỏa thuận của Chủ đầu tư) nộp 03 bộ hồ sơ đăng ký công trình tham dự Giải thưởng trước ngày 01 tháng 8 của năm tổ chức giải thưởng.

* Bình chọn sơ tuyển:

Tổ Chuyên gia phối hợp với Cơ quan thường trực Giải thưởng xem xét các hồ sơ đăng ký, chọn ra những hồ sơ đủ điều kiện để xét tuyển và tiến hành công tác đánh giá theo phương thức:

a) Đánh giá trên hồ sơ: Tổ Chuyên gia tiến hành đánh giá hồ sơ công trình tham dự Giải thưởng và lập báo cáo đánh giá.

b) Đánh giá tại chỗ: Tổ Chuyên gia cử đoàn đánh giá gồm một số chuyên gia cùng đại diện của Cơ quan thường trực Giải thưởng tiến hành thẩm tra, đánh giá và lập biên bản đánh giá tại công trình tham dự giải thưởng.

c) Căn cứ các tiêu chí xét thưởng, các chuyên gia thực hiện việc đánh giá độc lập và tiến hành chấm điểm đối với từng công trình.

d) Căn cứ kết quả đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ, Tổ Chuyên gia họp trao đổi, thống nhất lập danh sách các công trình được đề xuất vào vòng chung tuyển và gửi các hồ sơ liên quan lên Hội đồng Quốc gia trước ngày 01 tháng 10 của năm tổ chức giải thưởng.

* Bình chọn chung tuyển:

đ) Hội đồng Quốc gia thực hiện công tác đánh giá, thẩm định các hồ sơ đánh giá và đề xuất của Tổ Chuyên gia; xét chọn các công trình chất lượng cao tiêu biểu để trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, lập danh sách đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng. Trường hợp cần thiết, Hội đồng Quốc gia thực hiện đánh giá, thẩm định tại công trình.

e) Căn cứ kết quả đánh giá, thẩm định hồ sơ của Tổ Chuyên gia, Hội đồng quốc gia họp, quyết định danh sách các công trình chất lượng cao tiêu biểu được đề xuất để tặng Giải thưởng.

g) Hội đồng Quốc gia phối hợp với Cơ quan thường trực của Giải thưởng hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng giải thưởng trước ngày 01 tháng 11 của năm tổ chức giải thưởng.

h) Hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng bao gồm: Báo cáo đánh giá, thẩm định; biên bản họp của Hội đồng Quốc gia; danh sách các công trình được đề nghị trao giải.

i) Cơ quan thường trực của Giải thưởng giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị trao tặng Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng cho các công trình đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 của năm tổ chức giải thưởng.

k) Cơ quan Thường trực của Giải thưởng thông báo kết quả xét thưởng cho các đơn vị có công trình đạt giải sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định tặng Giải thưởng.

l) Danh sách các công trình được Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Giải thưởng được công bố trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Trang Thông tin điện tử Bộ Xây dựng.

m) Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc tổ chức lễ công bố và trao Giải thưởng.

1.2. Cách thức thực hiện

Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính, tổng thầu thi công xây dựng (có sự thỏa thuận của Chủ đầu tư) nộp Hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu điện về Cơ quan thường trực của Giải thưởng là Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

1.3. Thành phần, số l­ượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Bản đăng ký tham dự Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/ 2013 của Bộ Xây dựng;

- Văn bản giới thiệu công trình xây dựng của các Bộ, ngành hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (hoặc Sở Xây dựng nếu được ủy quyền);

- Báo cáo giới thiệu chung về công trình;

- Báo cáo tự đánh giá của chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính, tổng thầu thi công xây dựng thể hiện việc đáp ứng các tiêu chí xét thưởng tại Điều 5 Thông tư số 12/2013/TT-BXD (bao gồm cả việc tự chấm điểm theo Phụ lục I của Thông tư số 12/2013/TT-BXD);

- Biên bản nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng; biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng; các văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý có thẩm quyền về phòng chống cháy, nổ, an toàn môi trường, an toàn vận hành theo quy định của pháp luật;

- Nhận xét, đánh giá của đơn vị quản lý, sử dụng về chất lượng công trình;

- Các ảnh chụp minh họa về công trình, video clip và ảnh chụp trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có);

- Xác nhận của chủ đầu tư về việc hoàn thành công tác bảo hành công trình xây dựng.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết:

Thời hạn thực hiện quy trình là 120 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký là ngày 01 tháng 8 của năm tổ chức giải thưởng (không tính thời gian gửi hồ sơ qua đường bưu điện).

1.5. Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính, tổng thầu thi công xây dựng (có sự thỏa thuận của Chủ đầu tư).

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ quan trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

- Cơ quan thẩm định: Bộ Xây dựng.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ ngành và các cơ quan khác có liên quan.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định trao tặng Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng.

1.8. Phí:

Chưa có quy định.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Bản đăng ký tham dự Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng (Theo mẫu tại Phụ lục IV Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng).

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Công trình được đăng ký tham dự Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng bao gồm các loại công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật có quy mô từ cấp III trở lên.

b) Công trình tham dự xét thưởng là công trình đã được nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng tối thiểu hết thời gian bảo hành tính đến thời điểm đăng ký tham dự xét thưởng.

c) Công trình vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng, đất đai, đấu thầu, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan không được xem xét giới thiệu, đăng ký để xét thưởng.

d) Công trình đăng ký tham dự nhưng không đạt Giải thưởng Công trình chất lượng cao thì không được đăng ký tham dự Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Khoản 1, Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 36/2012/QĐ-TTg ngày 06/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng ban hành Quy định tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

 

2. Xét tặng Giải thưởng Công trình chất lượng cao thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng

2.1. Trình tự thực hiện

a) Các Sở Xây dựng phối hợp với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành xem xét, giới thiệu, đề cử công trình xây dựng có chất lượng cao trên địa bàn tham dự Giải thưởng Công trình chất lượng cao.

b) Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính, tổng thầu thi công xây dựng (có sự thỏa thuận của Chủ đầu tư) nộp 02 bộ hồ sơ đăng ký công trình tham dự giải thưởng trước ngày 01 tháng 9 hằng năm. Khuyến khích việc đăng ký từ khi khởi công xây dựng công trình.

* Bình chọn sơ tuyển:

c) Đánh giá trên hồ sơ: Tổ chuyên gia phối hợp với Cơ quan thường trực Hội đồng xét thưởng tiến hành đánh giá hồ sơ công trình tham dự giải thưởng và lập báo cáo đánh giá.

d) Đánh giá tại chỗ: Cơ quan thường trực Hội đồng xét tuyển cử đoàn đánh giá gồm đại diện Cơ quan thường trực Hội đồng xét thưởng và một số chuyên gia tiến hành thẩm tra, đánh giá tại chỗ công trình và lập báo cáo đánh giá.

đ) Căn cứ các tiêu chí xét thưởng, các chuyên gia thực hiện việc đánh giá độc lập và tiến hành chấm điểm đối với từng công trình.

e) Căn cứ kết quả đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ, Cơ quan thường trực Hội đồng xét thưởng và Tổ Chuyên gia họp trao đổi, thống nhất lập danh sách các công trình được đề xuất vào vòng chung tuyển và gửi các hồ sơ liên quan lên Hội đồng xét thưởng trước ngày 01 tháng 11 hằng năm.

* Bình chọn chung tuyển:

g) Hội đồng xét thưởng thực hiện công tác bình chọn chung tuyển bao gồm đánh giá, thẩm định các hồ sơ đánh giá và đề xuất của Cơ quan thường trực Hội đồng xét thưởng và Tổ Chuyên gia; xét chọn các công trình chất lượng cao tiêu biểu để trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, quyết định tặng Giải thưởng Công trình chất lượng cao.

h) Cơ quan thường trực Hội đồng xét thưởng trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng dự thảo quyết định danh sách các công trình được tặng Giải thưởng Công trình chất lượng cao trước ngày 15 tháng 11 hằng năm.

i) Danh sách các công trình được tặng Giải thưởng Công trình chất lượng cao và các nhà thầu được khen thưởng được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Bộ Xây dựng và của các Sở Xây dựng.

k) Cơ quan thường trực của Hội đồng xét thưởng tổ chức công bố và trao Giải thưởng Công trình chất lượng cao cho các đơn vị có công trình đạt giải sau khi có quyết định tặng giải thưởng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2.2. Cách thức thực hiện

Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính, tổng thầu thi công xây dựng (có sự thỏa thuận của Chủ đầu tư) nộp Hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu điện về Cơ quan thường trực Hội đồng xét thưởng là Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2.3. Thành phần, số l­ượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Bản đăng ký tham dự Giải thưởng Công trình chất lượng cao theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng;

- Báo cáo giới thiệu chung về công trình;

- Báo cáo tự đánh giá của chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính, tổng thầu thi công xây dựng thể hiện việc đáp ứng các tiêu chí xét thưởng tại Điều 16 Quy định này (bao gồm cả việc tự chấm điểm theo Phụ lục I của Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng);

- Biên bản nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng; biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng; các văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý có thẩm quyền về phòng chống cháy, nổ, an toàn môi trường, an toàn vận hành theo quy định của pháp luật;

- Nhận xét, đánh giá của đơn vị quản lý, sử dụng về chất lượng công trình;

- Các ảnh chụp minh họa về công trình, video clip và ảnh chụp trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết:

Thời hạn thực hiện quy trình xét thưởng theo Điều này là 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký là ngày 01 tháng 9 hằng năm (không tính thời gian gửi hồ sơ qua đường bưu điện)

2.5. Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính:

Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính, tổng thầu thi công xây dựng (có sự thỏa thuận của Chủ đầu tư).

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Xây dựng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định tặng Giải thưởng Công trình chất lượng cao.

2.8. Phí:

Chưa có quy định.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Bản đăng ký tham dự Giải thưởng Công trình chất lượng cao theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng;

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Các loại công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật từ cấp III trở lên.

b) Công trình đã được nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng tối thiểu 12 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham dự xét thưởng.

c) Công trình không có vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng, đất đai, đấu thầu, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật liên quan.

d) Công trình đăng ký tham dự nhưng không đạt Giải thưởng Công trình chất lượng cao thì không được đăng ký tham dự Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng ban hành Quy định tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

 

3. Xem xét việc thu hồi giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Thủ tướng Chính phủ

3.1. Trình tự thực hiện

a) Hội đồng Quốc gia tổ chức đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, xác minh tổ chức, cá nhân bị phát hiện có hành vi vi phạm và lập báo cáo kết quả kiểm tra.

b) Hội đồng Quốc gia họp xem xét mức độ vi phạm trên cơ sở báo cáo của Đoàn kiểm tra và kiến nghị về việc thu hồi giải thưởng.

c) Hội đồng Quốc gia kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thu hồi Giải thưởng.

d) Cơ quan Thường trực của Giải thưởng thông báo cho tổ chức, cá nhân có công trình bị thu hồi giải thưởng sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định thu hồi.

đ) Công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Trang Thông tin điện tử Bộ Xây dựng về việc thu hồi giải thưởng đã trao tặng.

3.2. Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân có công trình được tặng Giải thưởng nếu bị phát hiện có hành vi gian lận, lập hồ sơ không trung thực trong quá trình tham dự Giải thưởng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Giải thưởng thì Hội đồng Quốc gia căn cứ vào mức độ vi phạm của tổ chức, cá nhân để xem xét và kiến nghị việc thu hồi giải thưởng.

Việc kiến nghị bằng văn bản để Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thu hồi Giải thưởng được gửi trực tiếp.

3.3. Thành phần, số l­ượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Báo cáo kết quả vi phạm của tổ chức, cá nhân có công trình được tặng Giải thưởng được Đoàn kiểm tra do Hội đồng Quốc gia tổ chức lập.

- Bản kiến nghị của Hội đồng Quốc gia trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thu hồi giải thưởng của tổ chức, cá nhân có vi phạm.

- Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, quyết định việc thu hồi Giải thưởng.

b) Số lượng hồ sơ: Chưa có quy định.

3.4. Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định.

3.5. Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính, tổng thầu thi công xây dựng có công trình đã được tặng Giải thưởng bị phát hiện có hành vi vi phạm.

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ quan trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

- Cơ quan thẩm định: Bộ Xây dựng.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định thu hồi Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng.

3.8. Phí: Chưa có quy định.

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa có quy định.

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chưa có quy định.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 36/2012/QĐ-TTg ngày 06/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng;

- Khoản 2, 3 Điều 15 Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng ban hành Quy định tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

 

4. Xem xét việc thu hồi giải thưởng công trình chất lượng cao thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng

4.1. Trình tự thực hiện:

a) Hội đồng xét thưởng căn cứ vào mức độ vi phạm của tổ chức, cá nhân để xem xét và kiến nghị việc thu hồi giải thưởng đã trao tặng.

b) Hội đồng xét thưởng kiến nghị để Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét thu hồi giải thưởng của tổ chức, cá nhân có vi phạm.

c) Công bố công khai trên trang Thông tin điện tử Bộ Xây dựng về việc thu hồi giải thưởng đã trao tặng.

4.2. Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân có công trình được tặng Giải thưởng Công trình chất lượng cao, nếu bị phát hiện có hành vi gian lận trong quá trình tham dự giải thưởng hoặc vi phạm các quy định của Quy định này và quy định pháp luật khác có liên quan, Hội đồng xét thưởng căn cứ vào mức độ vi phạm để xem xét và kiến nghị trình trực tiếp Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định thu hồi giải thưởng.

4.3. Thành phần, số l­ượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Báo cáo kết quả vi phạm của tổ chức, cá nhân có công trình được tặng Giải thưởng được Đoàn kiểm tra do Hội đồng Quốc gia tổ chức lập.

- Bản kiến nghị của Hội đồng Quốc gia trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thu hồi giải thưởng của tổ chức, cá nhân có vi phạm.

- Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, quyết định việc thu hồi Giải thưởng.

b) Số lượng hồ sơ: Chưa có quy định.

4.4. Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định.

4.5. Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính, tổng thầu thi công xây dựng có công trình đã được tặng Giải thưởng bị phát hiện có hành vi vi phạm.

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Xây dựng.

- Cơ quan trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định thu hồi Giải thưởng công trình chất lượng cao.

4.8. Phí: Chưa có quy định.

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa có quy định.

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chưa có quy định.

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Theo Điều 26 Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng ban hành Quy định tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1207/QĐ-BXD năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Số hiệu: 1207/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 02/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.