ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 272/2002/QĐ.UB

Long Xuyên, ngày 30 tháng 01 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUI ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ NHÀ, ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 29/06/2001;

- Căn cứ Nghị định 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị;

- Căn cứ Nghị định 04/2000/NĐ.CP ngày 11/02/2000 của Chính phủ về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02/12/1998 và Nghị định 66/2001/NĐ.CP ngày 28/09/2001 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 04/2000/NĐ.CP ngày 11/02/2000;

- Căn cứ Thông tư 1990/2001/TT-TCĐC ngày 30/11/2001 của Tổng cục Địa chính về hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Căn cứ tình hình thực tế trong công tác quản lý nhà ở nông thôn, nhà chuyên dùng ở đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính, Giám đốc Sở Xây dựng và Cục trưởng Cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Bản qui định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đối với hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2:

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2002.

- Chấm dứt hiệu lực pháp lý của 5 Quyết định sau:

+ Quyết định số 355/QĐ.UB ngày 10/5/1995 của ủy ban nhân dân tỉnh An Giang qui định về quản lý nhà ở, đất ở trên địa bàn tỉnh An Giang.

+ Quyết định số 7046/QĐ.UB ngày 03/10/1997 của ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy định trình tự và thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị.

+ Quyết định số 283/1999/QĐ.UB ngày 13/02/1999 của ủy ban nhân dân tỉnh An Giang qui định về trình tự , thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, đất chuyên dùng tại nông thôn.

+ Quyết định số 838/1999/QĐ.UB ngày 3/5/1999 của ủy ban nhân dân tỉnh An Giang qui định về trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chuyên dùng tại đô thị.

+ Quyết định số 922/1999/QĐ.UB ngày 7/5/1999 của ủy ban nhân dân tỉnh An Giang qui định về trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chuyên dùng tại nông thôn .

Điều 3: Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Địa Chính, Giám đốc Sở Xây Dựng, Cục trưởng Cục Thuế, Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, và hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất tại đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi Nhận:
- Như điều 3.(để thực hiện)
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh
- Lưu VP, C/v KT.

TM. UBND TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Kim Yên

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 272/2002/QĐ-UB quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đối với hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất trên địa bàn tỉnh An Giang
Số hiệu: 272/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Phạm Kim Yên
Ngày ban hành: 30/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.