BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 134/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra chất lượng melamine trong thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng cục Hải quan nhận được Quyết định số 3762/QĐ-BNN-CN ngày 28/11/2008, Quyết định số 4015/QĐ-BNN-CN ngày 17/12/2008 của Quý Bộ và công văn số 1492/CN-TĂCN ngày 31/12/2008 của Cục Chăn nuôi về việc kiểm tra chất melamine có trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Để phối hợp có hiệu quả, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Bộ một số nội dung sau đây:

1. Về căn cứ ra Quyết định 3762/QĐ-BNN-CN, đề nghị Bộ xem lại vì Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã có hiệu lực từ 01/7/2008, do vậy không thể căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999 và Nghị định 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ nữa.

2. Điều 1 Quyết định 3762/QĐ-BNN-CN nêu trên quy định cấm nhập khẩu nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Như vậy, không phù hợp với quy định tại Điều 5 Nghị định 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ, thẩm quyền cấm nhập khẩu hàng hóa thuộc Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương).

3. Một mặt hàng vừa phải kiểm tra chất melamine quy định tại Quyết định 3762/QĐ-BNN-CN, vừa phải kiểm tra chất lượng quy định mục 2.1 và mục 3.4 Danh mục sản phẩm hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 7/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, gây tốn kém cho doanh nghiệp do phải lấy hai mẫu, hai lần kiểm tra và hai lần nộp phí kiểm tra.

4. Điểm 1 công văn 1492/CN-TĂCN:

- Cơ quan hải quan lấy mẫu hàng hóa để doanh nghiệp gửi thực hiện phân tích, thử nghiệm chất melamine là không phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật Hải quan (quy định công chức hải quan chỉ lấy mẫu để phục vụ quản lý hải quan).

- Cụm từ: “Sữa và các sản phẩm có chứa sữa từ 15% trở lên” có bao gồm là sữa dùng cho người, các loại bánh kẹo có chứa sữa hay không. Vì tại cửa khẩu, cơ quan hải quan không thể biết hàng hóa này dùng cho người hay để chăn nuôi.

- Cơ quan hải quan niêm phong hàng hóa sau khi đã thông quan để chờ kết quả kiểm tra. Như vậy, không phù hợp với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 12 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, cơ quan hải quan căn cứ Giấy đăng ký kiểm tra hoặc Giấy thông báo miễn kiểm tra của cơ quan chức năng cấp để thông quan hàng hóa (đã thông quan hàng hóa thì không thể thực hiện niêm phong hàng hóa được, ví dụ: Một doanh nghiệp ở Đắk Lắc nhập khẩu hàng hóa về Cảng Hải Phòng sau đó vận chuyển về kho của doanh nghiệp tại Đắk Lắc thì cơ quan hải quan không thể cử người đi niêm phong hàng hóa tại Đắk Lắc sau đó trở lại dỡ niêm phong khi có kết quả kiểm tra); đồng thời không phù hợp với quy định tại Điều 14 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, các trường hợp được sử dụng niêm phong hải quan không có trường hợp niêm phong hàng hóa để chờ kết quả kiểm tra chất lượng.

5. Điểm 2 công văn 1492/CN-TĂCN quy định lô hàng có kết quả dương tính melamine thì đơn vị phân tích tiếp tục phân tích định lượng và trả lời kết quả cho cơ quan hải quan, doanh nghiệp để có hướng xử lý. Đề nghị ghi rõ:”đơn vị phân tích thông báo rõ hàng hóa được thông quan để cơ quan hải quan lưu hồ sơ hàng, hoặc các biện pháp xử lý đối với lô hàng (ví dụ: buộc tái xuất để cơ quan hải quan phối hợp làm thủ tục tái xuất).

6. Điểm 3 công văn 1492/CN-TĂCN quy định doanh nghiệp nhập khẩu phải có văn bản cam kết với cơ quan hải quan về melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi nhập khẩu là không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 154/2005/NĐ-CP của Chính phủ, hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu không có giấy tờ này.

7. Đề nghị ban hành văn bản thay thế các văn bản nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Chăn nuôi, BNN&PTNT;
- Cục Hải quan các tỉnh thành phố (để biết);
- Hiệp hội thức ăn chăn nuôi; (Nhà A1, ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội)
- Vụ Pháp chế (BTC)
- Trang Website hải quan;
 - Lưu VT, GSQL(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 134/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra chất lượng melamine trong thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản do Tổng cục Hải quan ban hành
Số hiệu: 134/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 08/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.