BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3936/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục mượn máy móc của DNCX và theo dõi trừ lùi giấy phép trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Trả lời công văn số 778/HQCT-NV ngày 25/04/2017 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ về việc hướng dẫn thủ tục mượn máy móc, thiết bị, khuôn, mẫu đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất thuê doanh nghiệp chế xuất khác gia công và theo dõi trừ lùi giấy phép trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thủ tục hải quan mượn máy móc, thiết bị, khuôn, mẫu của doanh nghiệp chế xuất

Căn cứ quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12, Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì hàng hóa mua bán, trao đổi giữa hai khu phi thuế quan với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế và khoản 3 Điều 76 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn nguyên liệu, vật tư phục vụ hợp đồng gia công, sản phẩm gia công đối với trường hợp DNCX thuê DNCX khác gia công thì khi giao, nhận không phải làm thủ tục hải quan. Do đó, trường hợp Công ty TNHH Tae Kwang Vina Industrial (là DNCX) cho Công ty TNHH Tae Kwang Cần Thơ (là DNCX) mượn máy móc, thiết bị, khuôn, mẫu để thực hiện hợp đồng gia công không phải thực hiện thủ tục hải quan.

2. Theo dõi trừ lùi giấy phép trên Cng thông tin một cửa quốc gia

Về vướng mắc trong công tác theo dõi trừ lùi giấy phép trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3684/TCHQ-GSQL ngày 05/06/2017 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến hướng dẫn trừ lùi giấy phép trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Do đó, đề nghị Cục Hải quan TP. Cần Thơ căn cứ nội dung hướng dẫn tại công văn số 3684/TCHQ-GSQL ngày 05/06/2017 (gửi kèm) đ giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan TP. Cần Thơ biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL .TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3936/TCHQ-GSQL năm 2017 về thủ tục mượn máy móc của doanh nghiệp chế xuất và theo dõi trừ lùi giấy phép trên Cổng thông tin một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
Số hiệu: 3936/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 15/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.