VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6260/VPCP-V.III
V/v một số kiến nghị của tỉnh Lâm Đồng

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại Văn bản số 47/BC-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2013; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 2213/BKHĐT-KTĐPLT ngày 08 tháng 4 năm 2013), Tài chính (Công văn số 4724/BTC-NSNN ngày 16 tháng 4 năm 2013), Giao thông vận tải (Công văn số 2649/BGTVT-KHĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 1029/BNN-KH ngày 29 tháng 3 năm 2013), Nội vụ (Công văn số 1028/BNV-CTTN ngày 28 tháng 3 năm 2013), Y tế (Công văn số 1028/BYT-KHTC ngày 11 tháng 4 năm 2013), Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 2097/BGDĐT-KHTC ngày 01 tháng 4 năm 2013) về xử lý một số kiến nghị của tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về đầu tư tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương: Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Tỉnh, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính đề xuất phương án đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Thông báo số 267/TB-VPCP ngày 29 tháng 8 năm 2009.

2. Về đầu tư tuyến quốc lộ 27 nối 03 tỉnh: Ninh Thuận, Lâm Đồng và Đắc Lắk: Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Công văn số 410/VPCP-KTN ngày 14 tháng 01 năm 2013.

3. Về mở thêm đường bay mới đi, đến Sân bay Liên Khương: Giao Bộ Giao thông vận tải làm việc cụ thể với Tỉnh để xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về bố trí vốn cho Dự án hồ chứa nước Đạ Lây, huyện Đạ Tẻl: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, xử lý.

5. Về bố trí vốn cho Dự án hồ chứa Đông Thanh, huyện Lâm Hà: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất việc hỗ trợ vốn cho Tỉnh triển khai Dự án này.

6. Về Dự án Bệnh viện II tỉnh Lâm Đồng: tỉnh tập trung chỉ đạo giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 đã được giao; đồng thời, chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Dự án.

Về ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 đối với Dự án Bệnh viện II: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, xử lý chung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 17 tháng 5 năm 2013.

7. Về chỉnh trang đô thị thành phố Đà Lạt: Thống nhất với kiến nghị của Tỉnh về ưu tiên vận động vốn ODA cho Dự án chỉnh trang đô thị thành phố Đà Lạt. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tỉnh khẩn trương xúc tiến vận động ODA để thực hiện.

8. Về Đề án đào tạo, bồi dưỡng 50 trí thức trẻ để tăng cường cho các xã vùng đồng bào dân tộc đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội của Tỉnh; Đồng ý về chủ trương, Tỉnh làm việc với Bộ Nội vụ để triển khai thực hiện theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Lâm Đồng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, KGVX, NC, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6260/VPCP-V.III năm 2013 kiến nghị của tỉnh Lâm Đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành
Số hiệu: 6260/VPCP-V.III Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 30/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.