BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6061/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Sơ kết 04 năm thực hiện Thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2013 của Ban Chỉ đạo 138/CP, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT/BGDĐT-BCA giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (gọi tắt là Thông tư liên tịch 34). Để Hội nghị sơ kết đạt hiệu quả thiết thực, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, thành phố và Công an địa phương nơi nhà trường trú đóng tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Thông tư liên tịch 34 và báo cáo theo các nội dung cụ thể sau đây:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Đánh giá thực trạng tình hình, kết quả công tác phối hợp giữa ngành Giáo dục và ngành Công an trong việc bảo đảm an ninh, trật tự trường học theo Thông tư liên tịch số 34; xác định rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được và những hạn chế, từ đó đề xuất những biện pháp nhằm đưa công tác phối hợp giữa hai ngành đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

2. Gắn kết việc sơ kết Thông tư liên tịch số 34 với việc sơ kết thực hiện 03 năm thực Chỉ thị số 48/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

3. Việc sơ kết phải được tiến hành từ cơ sở lên; báo cáo tổng hợp đầy đủ số liệu, đúng thực trạng tình hình.

II. Nội dung báo cáo sơ kết

1. Khái quát tình hình an ninh, trật tự liên quan đến học sinh, sinh viên; đặc điểm tình hình của địa phương và cơ sở giáo dục trong việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 34.

2. Việc ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan quản lý giáo dục với cơ quan công an cùng cấp, giữa nhà trường với công an địa phương và việc tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp.

3. Kết quả thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ và các nhiệm vụ của của nhà trường, cơ sở giáo dục được quy định tại Thông tư liên tịch số 34.

4. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan công an các cấp được quy định tại Thông tư liên tịch số 34.

5. Đánh giá chung về các kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp giữa các cơ sở giáo dục và cơ quan công an; xác định nguyên nhân của những kết quả và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.

6. Kiến nghị, đề xuất những biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa hai Ngành trong tình hình mới; kiến nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư liên tịch số 34.

7. Thống kê các vụ việc vi phạm về an ninh, trật tự an toàn xã hội trong học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên (bao gồm nội dung vi phạm và hình thức xử lý) theo từng năm học (2009 - 2010, 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 – 2013).

III. Khen thưởng

Căn cứ thành tích đã đạt được trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 34, các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường chủ trì, thống nhất với Công an địa phương đề xuất khen thưởng (Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an) cho tập thể và cá nhân (mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo, mỗi nhà trường đề xuất tối đa 01 tập thể và 01 cá nhân). Hồ sơ đề xuất khen thưởng gồm: Tờ trình của Thủ trưởng đơn vị kèm theo báo cáo thành tích (giai đoạn 2009-2013) của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

Báo cáo kèm theo hồ sơ đề xuất khen thưởng của các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 05/10/2013. Báo cáo và hồ sơ đề xuất khen thưởng của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Địa chỉ liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại:043.8694916, 0912069880; email:nnhuy@moet.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ 138/CP (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Công an (A83, C56, V28);
- Lưu VT, Vụ CT HSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6061/BGDĐT-CTHSSV năm 2013 sơ kết 04 năm thực hiện Thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an
Số hiệu: 6061/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 04/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Nội dung toàn văn, Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.